enlt
enlt

Patyčios – sportininko ar organizacijos problema?

Patyčios nėra vien tik mokyklinio amžiaus sportininkų problema. Į jas įsitraukia ar yra įtraukiama ženkli dalis profesionalių sportininkų, o sporto organizacijos vis dar yra labiau linkusios susitelkti į rezultatus, bet ne į saugios sportui aplinkos užtikrinimą. Lietuvos sporto universiteto mokslininkės projekto vadovė prof. dr. Jolita Vveinhardt ir prof. dr. Vilija Fominienė 2018-2021 m. įgyvendino projektą, kurio metu bendrai buvo apklausta 1837 Lietuvos sportininkų ir trenerių, nagrinėti sporto organizacijoje veikiantys patyčių intervencijos modeliai.

Kiekybinis tyrimas parodė, kad beveik pusė respondentų buvo patyrę įvairių patyčių veiksmų, o jų paplitimas priklausė tiek nuo sporto šakos grupės, tiek nuo sportininko lyties. Tuo tarpu su sportininkais ir treneriais atlikti interviu padėjo išryškinti gilumines reiškinio priežastis, iš kurių paminėtina autoritariška kultūra, stereotipinės nuostatos apie sportininkų „psichologinį grūdinimą“ ir motyvavimą, sportinio ryžto painiojimas su smurtu prieš kolegas ir varžovus išsiliejančia agresija, menki gebėjimai atpažinti patyčias ir jų slėpimas.

Patyčios yra ne tik sportininkų tarpasmeninių santykių, bet ir sporto organizacijų gebėjimo užtikrinti saugią ir sveiką aplinką problema. Tyrimas parodė, kad net ir tose organizacijose, kuriose veikia tam tikros patyčių intervencijos priemonės, stokojama aiškių ir apibrėžtų procedūrų, dėmesio skundus nagrinėjančių specialistų kompetencijai, bendruomenės įtraukimo, pagalbos ne tik patyčių aukai, bet ir kaltininkui bei stebėtojams sistemos.

Tyrimo rezultatai skelbiami aštuoniuose moksliniuose straipsniuose, publikuojamuose citavimo indeksus turinčiose žurnaluose, mokslinėje monografijoje „Patyčių sporte fenomenas“. Be to, visi besirūpinantys patyčių sporte problema, interneto adresu https://www.mobingas.lt/apie-patycias-sporte/ ras pagrindinę informaciją, kaip atpažinti patyčias ir jas įveikti, galės atnaujinti patyčių intervencijos sistemas. Pasirinkus atskirus meniu punktus galima pateikti automatiškai generuojamą pranešimą apie patirtas ar pastebėtas patyčias, atlikti apklausą sporto organizacijoje, susipažinti su Lietuvos ir užsienio trenerių bei mokslininkų pasisakymais patyčių klausimais.

Šis tyrimas Lietuvoje – pirmas tokio pobūdžio ir apimties. Mokslinis tyrimas finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.